Да си върнем контрола в Кърджали!

Казвам се Даниел Делчев. Роден съм в Кърджали, живея в Кърджали и искам заедно с вас да установим тотален контрол върху дейността на бъдещия кмет и неговата администрация!

Новият кмет на Кърджали, който и да е той, трябва да разбере, че истинските управляващи на общината са гражданите.

Публично се отказвам от възнаграждение, ако бъда избран за общински съветник!

Всеки месец ще дарявам заплатата си за здравна или социална кауза, която ми предложат гражданите…

Аз ще се боря за подобрение в:

 • Напълно безплатни детски ясли и детски градини за семействата с двама работещи родители.
 • Контрол върху качеството и изпълнението на социалните програми за ученици и социално-слаби жители на община кърджали.
 • Осигуряване на достъп за хора с увреждания до всички обществени сгради на територията на община кърджали.
 • Коригиране на транспортната схема на града и осигуряване на автобусни или маршрутни линии за всички крайни квартали.
 • Безплатни карти за пътуване с градския транспорт за всички пенсионери и хора с увреждания.
 • Осъществяване на контрол и опазване на общинската собственост – осигуряване на 24-часов видео контрол върху всички общински паркове и градинки.
 • Монтиране на камери за отчитане скоростта на движение по общинските пътища, с цел предотвратяване на птп и злополуки.
 • Непрекъснато подновяване на пътната маркировка и повдигане на всички пешеходни пътеки до училища и детски градини, за да се гарантира безопасността на учениците и децата.
 • Създаване на безплатни буферни общински паркинги близо до центъра на града.
 • Адаптиране на новия устройствен план на общината, спрямо нуждите и потребностите на населението.
 • Засилване на контрола при издаване на разрешения за строеж.
 • Запазване и увеличаване на зелените зони и зоните за отдих и спорт в междублоковите пространства.
 • Изграждане на нови и реновиране и обезопасяване на съществуващите детски площадки.
 • Хуманно отношение към бездомните животни и осигуряване на добри условия за живот в общински приют, отговарящ на изискванията за гледане на животни.
 • Подобряване на връзките между бизнеса и образованието – осигуряване на възможности за платени стажове и програми с практическа насоченост в профилираните училища, посредством договори с фирми от региона.
 • Облагородяване пространството около водното огледало – изграждане на пешеходни и велоалеи и превръщане на канала в зона за отдих и спорт.
 • Осигуряване на средства за ремонт на младежкия дом и предоставянето му за стопанисване на консорциум от местни нестопански организации за организиране на образователни и обучителни дейности за деца и младежи.

Кой съм аз?

Завършил съм висше образование в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, магистър-филолог съм по български и руски език. Имам магистърски степени по история и журналистика от същия университет. Притежавам диплома за магистратура по икономика, със специалност „държавна администрация“ от Университета за национално и световно стопанство. Други квалификации, които съм придобил са: Сертифициран от TUV Nord Germany одитор на интегрирани системи за управление по EN ISO 9001, EN ISO 14001 и BS OHSAS, и мениджър на системи за управление по DIN EN ISO 9000; Сертифициран от VCC Poland експерт по сигурност на информацията.

Професионалния ми опит е: Експерт „Международни програми и проекти“ от 2002 година до настоящия момент в Министерство на икономиката, Агенция за малки и средни предприятия, „Европейски проектен център“ ООД, Бизнес инкубатор – Кърджали; Управител на „Българска финансова група“ ООД – Кърджали от 2008 година до настоящия момент

Член на УС на Съюз за стопанска инициатива – София /национално представителна работодателска организация/; Председател на УС на Съюз за стопанска инициатива – Кърджали; Член на УС на Национална занаятчийска камара – София; Председател на УС на Регионална занаятчийска камара – Кърджали; Председател на УС на Клуб на младия предприемач – Кърджали; Програмен директор на Регионален младежки парламент – Кърджали; Паст-президент на Лайънс клуб – Кърджали.

Член на Регионален съвет за развитие на Южен централен район; Член на Областен съвет за тристранно сътрудничество на Област Кърджали; Член на Областен съвет за развитие на Област Кърджали; Член на Областна комисия по заетост; Член на Съвет за сътрудничество към ДБТ Кърджали; Председател на Обществен съвет при Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – Кърджали; Председател на Обществен съвет при Професионална гимназия по облекло и дизайн „Евридика“ – Кърджали; Член на Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Моят екип

Какво искаме да променим

 • ПРОВЕРКА НА ВСИЧКИ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ за СМР, доставки и услуги за последните няколко кметски мандата и публично огласяване на резултатите – пред гражданите и компетентните държавни контролни органи. Търсене на отговори за проведени обществени поръчки и сключени договори, повтарящи се „близки до местната власт фирми“, конфликт на интереси, завишени цени, некачествено изпълнение, неспазване на гаранционни условия.
 • ВИДЕОКОНТРОЛ за качеството на предлаганите услуги и начина на обслужване на клиенти в Община Кърджали.
 • Анализ и изготвяне на варианти за ПРЕДЛАГАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ УСЛУГИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ.
 • Прозрачност в дейността на Общинския съвет, чрез ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИИТЕ И ПРОТОКОЛИТЕ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, включително информация как е гласувал всеки съветник по всички точки от дневния ред.
 • ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ДА НЕ ПОЛУЧАВАТ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ за своята работа в Общинския съвет и комисиите или ДА ДАРЯВАТ ПОЛУЧЕНИТЕ ВАЗНАГРАЖДЕНИЯ за социални и здравни инициативи, предложени от гражданите след проведено обществено допитване.
 • Участие на независими и квалифицирани външни експерти, представители на нестопанския сектор и медиите в комисиите за провеждане на обществени поръчки и оценка на получените оферти. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП НА ГРАЖДАНИТЕ ДО ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ, ОЦЕНИТЕЛНИТЕ ПРОТОКОЛИ И СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ на сайта на Община Кърджали.
 • Ефективно управление на общинската собственост и ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ на лица, свързани по смисъла на закона с Община Кърджали, Общински съвет – Кърджали и дружествата с общинско участие. Незабавно прекратяване на действащите договори за наем с такива лица.
 • Провеждане на НЕЗАБАВЕН НЕЗАВИСИМ ВЪНШЕН ОДИТ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ на Община Кърджали. Преглед на очакваните приходи и планиране на разходите по сключени договори и погасяване на главници и лихви по кредити.
 • ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО И КВАЛИФИКАЦИЯТА ЗА ВСЯКА ОБЩИНСКА ДЛЪЖНОСТ. Участие на независими и квалифицирани външни експерти, представители на нестопанския сектор и медиите в комисиите за провеждане на конкурси за заемане на свободни работни места в Община Кърджали.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ СА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ!