В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/, Управляващият орган на ОПРР публикува проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца“.

Подкрепата за деинституционализация на социалните услуги за деца ще се предоставя в съответствие с Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги, утвърдени от Междуведомствената работна група за управление на процеса по деинституционализация на грижата за деца. В рамките на ОПРР 2014-2020 ще се финансира изграждането, ремонтът, обзавеждането и оборудването, необходими за създаване на тези нови услуги.

Конкретни бенефициенти по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са Министерство на здравеопазването и общини,  посочени в т.11 Допустими кандидати на Насоките за кандидатстване.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектни предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/.

Предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 09.01.2017 (включително) на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg

Документът е публикуван на интернет-сайта на ОПРР, в меню „Кандидатстване“, подменю „Индикативни програми 2014-2020“.

Източник: eufunds.bg