Пет нови операции на обща стойност на близо 134 млн. лв. бяха одобрени от Комитета за наблюдение на ОП РЧР. Две от тях са свързани с ангажименти на страната, очертани в Споразумението за партньорство. Едната операция ще бъде в подкрепа на подхода „Водено от общностите местно развитие“, а другата ще допълни инвестициите от оперативна програма „Региони в растеж“ в устойчиво градско развитие чрез допълващи „меки“ мерки за реализирането на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на 39 общини. Предвидени са и две операции, касаещи интеграцията на хората с увреждания в България, които са сред най-големите целеви групи в риск от социално изключване от обществения живот и пазара на труда. Бенефициенти по тези схеми са съответно Агенцията за хора с увреждания и Национално представителните организации на хора с увреждания и национално представителните организации за хора с увреждания.

Операцията „Подкрепа за водено от общностите местно развитие“ ще подпомогне повишаването на заетостта и мобилизиране на наличния, но все още неразработен напълно местен потенциал за растеж, което ще допринесе за подобряване на качеството на живот на населението в обхванатите територии. Операцията ще подпомогне нуждаещите се от социална подкрепа и от подкрепа за заетост и ще предостави нови възможности за подобряване на доходите и стандарта на живот на местните общности. Максималният бюджет от ОПРЧР за финансиране на операцията, чиято продължителност е до 2023 година, е до 97 300 000 лева.

Основна цел на операция „Равни шансове“, която е с продължителност до 2020 година и бюджет 8 000 000 лева, е да се създадат предпоставки за активно социално включване на хората с увреждания. Процедурата цели също реализацията на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, както и предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Процедура „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“ ще окаже подкрепа за допълняемост на проектите, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за изграждане на социална инфраструктура извън процеса на деинституционализация – центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата. Операцията е с бюджет 18 000 000 лева и е с продължителност до 2023 година.

Целите на операция „Развитие на инструментите за формиране и прилагане на политиките за интеграция на хората с увреждания“, която е предвидено да продължи до 2020 година, са свързани с актуализиране, оптимизиране и апробиране на процесите по мониторинг, оценка и бюджетиране на политики по отношение на интеграцията на хората с увреждания в контекста на изпълнението на националните ангажименти, произтичащи от Конвенцията за правата на хората с увреждания. Бюджетът на процедурата е 500 000 лева.

Процедурата „Иновативни заедно“, която ще продължи до 2023 година, и е с бюджет 10 000 000 лева, е насочена към институциите от системата на Министерството на труда и социалната политика и цели да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство.

Източник: esf.bg