На състоялия се на 27 октомври 2016 г. Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) бе одобрена Индикативната годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г. за 2017 г., както и изменение на Индикативната годишна работна програма за 2016 г. (ИГРП).

През 2016 г., в съответствие с ИГРП, бяха обявени 3 процедури, с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 45 млн. лв. На заседанието на КН на ОПРР беше взето решение процедури „Регионална социална инфраструктура“, „Развитие на туристическите атракции“ и „Регионална здравна  инфраструктура“ да бъдат обявени през 2017 г., като същевременно отпадат от ИГРП за 2016 г.

През 2017 г., в съответствие с одобрената ИГРП,  се предвижда да бъдат обявени 5 процедури за предоставяне на БФП на обща стойност над 376 млн. лв. С обявяване на тези процедури ще бъде обявен целият бюджет на ОПРР 2014-2020.

През месец януари 2017 г. ще бъде обявена процедура „Регионална здравна инфраструктура“  с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването. Общият ресурс за подкрепа е 163,5 млн. лева и е насочен към модернизация на системата за спешна медицинска помощ в България.

Процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца“ по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, чийто бюджет е в размер на 57 млн. лв., е предвидено да бъде обявена също през месец януари 2017 г.  Основният резултат, който трябва да бъде постигнат, е успешното продължаване на процеса на деинституционализация на социалните услуги за деца чрез замяна на грижите в институция с грижи в семейство или в близка до семейната среда в общността. През месец юни 2017 г. предстои обявяването на аналогична процедура, насочена към подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа и Плана за действие за изпълнението й.

За месец май 2017 г. е планирано обявяването на процедура „Развитие на туристически атракции“ по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“. По тази процедура 98,5 млн. лв. ще бъдат предоставени като безвъзмездна финансова помощ за проекти, насочени към съхраняване, опазване и популяризиране на културното наследство от национално и световно значение в България.

В рамките на ИГРП за 2017 г. е предвидена и процедура на конкурентен подбор „Енергийна ефективност в периферните райони-2“, която цели да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в малките градове-опорни центрове на националната полицентрична система, съгласно НКПР.

Източник: eufunds.bg