Управляващият орган на ОП РЧР прекратява процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“.

Считано от 15.12.2016 г. приемът на проектни предложения през информационната система ИСУН 2020 е прекратен.

Мотивите за прекратяването на процедурата са посочени в Решение №РД05-117 от 15.12.2016г., което е публикувано и на интернет сайта на ОПРЧР на адрес www.esf.bg

Управляващият орган на ОП РЧР уведомява всички заинтересовани страни, че след влизане в сила на Решение №РД05-117/15.12.2016г.,, процедурата ще бъде обявена повторно във възможно най-кратък срок и съгласно предвидения индикативен график – не по-късно от 09-13.01.2017 г. С рестартиране на процедурата ще бъде приложен облекчен режим на отчитане на разходите с цел улеснение при изпълнение на сключените договори,  минимизиране на грешките и недопускане налагането на финансови корекции. Целта на процедурата, която е насочена към улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика, остава непроменена.

Източник: eufunds.bg