Да си върнем контрола в Кърджали!

Казвам се Даниел Делчев. Роден съм в Кърджали, живея в Кърджали и искам ЗАЕДНО С ВАС ДА УСТАНОВИМ ТОТАЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА БЪДЕЩИЯ КМЕТ И НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ!

Новият кмет на Кърджали, който и да е той, трябва да разбере, че ИСТИНСКИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ НА ОБЩИНАТА СА ГРАЖДАНИТЕ.

ПУБЛИЧНО СЕ ОТКАЗВАМ ОТ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, ако бъда избран за общински съветник!

Всеки месец ЩЕ ДАРЯВАМ ЗАПЛАТАТА СИ ЗА ЗДРАВНА ИЛИ СОЦИАЛНА КАУЗА, която ми предложат гражданите…

Аз ще се боря за подобрение в:

Социалната
политика

Общинската инфраструктура

Образованието и здравеопазването

Кой съм аз?

Завършил съм висше образование в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, магистър-филолог съм по български и руски език. Имам магистърски степени по история и журналистика от същия университет. Притежавам диплома за магистратура по икономика, със специалност „държавна администрация“ от Университета за национално и световно стопанство. Други квалификации, които съм придобил са: Сертифициран от TUV Nord Germany одитор на интегрирани системи за управление по EN ISO 9001, EN ISO 14001 и BS OHSAS, и мениджър на системи за управление по DIN EN ISO 9000; Сертифициран от VCC Poland експерт по сигурност на информацията.


Професионалния ми опит е: Експерт „Международни програми и проекти“ от 2002 година до настоящия момент в Министерство на икономиката, Агенция за малки и средни предприятия, „Европейски проектен център“ ООД, Бизнес инкубатор – Кърджали; Управител на „Българска финансова група“ ООД – Кърджали от 2008 година до настоящия момент


Членства в професионални организации: Член на УС на Съюз за стопанска инициатива – София /национално представителна работодателска организация/; Председател на УС на Съюз за стопанска инициатива – Кърджали; Член на УС на Национална занаятчийска камара – София; Председател на УС на Регионална занаятчийска камара – Кърджали; Председател на УС на Клуб на младия предприемач – Кърджали; Програмен директор на Регионален младежки парламент – Кърджали; Паст-президент на Лайънс клуб – Кърджали.


Членство в консултативни органи: Член на Регионален съвет за развитие на Южен централен район; Член на Областен съвет за тристранно сътрудничество на Област Кърджали; Член на Областен съвет за развитие на Област Кърджали; Член на Областна комисия по заетост; Член на Съвет за сътрудничество към ДБТ Кърджали; Председател на Обществен съвет при Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – Кърджали; Председател на Обществен съвет при Професионална гимназия по облекло и дизайн „Евридика“ – Кърджали; Член на Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Кърджали

Разработен, управляван и успешно приключен проект за създаване на Бизнес инкубатор – Кърджали, финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Подпомогнати над 15 стартиращи фирми. Създадени и запазени 5 работни места. Проведени над 30 специализирани обучения за държавни администрации, общини, фирми, нестопански организации.

Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в община Асеновград

Разработен, управляван и успешно приключен проект за създаване на Център за настаняване от семеен тип в град Асеновград, финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Регионално развитие“. Изграден ЦНСТ в община Асеновград. Стартирана социална услуга – резидентен тип, свързана с предоставянето на жизнена среда, близка до семейната за пълноценното израстване и развитие на деца и младежите с увреждания.

Технологична модернизация на производството и контрол върху качеството и околната среда в „Ардастрой“ ООД - Кърджали

Разработен, управляван и успешно приключен проект за технологична модернизация, финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Закупени, доставени и инсталирани бетонов център и линия за производство на бетонови изделия.

Внедряване на Система за управление на енергийната ефективност в „Родопастрой“ ООД – Момчилград.

Разработен, управляван и успешно приключен проект за технологична модернизация, финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Закупено, доставено и инсталирано високотехнологично оборудване. Разработена и внедрена Система за управление на енергийната ефективност.

Усъвършенстване организацията на трудовата дейност и повишаване ефективността на производството в "Бултем" ООД - Хасково

Разработен, управляван и успешно приключен проект за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Закупено, доставено и инсталирано високотехнологично оборудване. Разработена и внедрена Система за безопасни условия на труд.

Производство на облекла по международни стандарти за качество в „Паро“ ЕООД – Смолян

Разработен, управляван и успешно приключен проект за технологична модернизация, финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Закупено, доставено и инсталирано високотехнологично оборудване. Разработена и внедрена Система за управление на качеството. Закупупена и внедрена интегрирана информационна система за организация на цялостната дейност на фирмата и внедрения международен стандарт (специализирана ERP/CRM система).

Чрез стандартизация и инвестиции към по-висока конкурентоспособност във „Ветекс“ ООД - Кърджали

Разработен, управляван и успешно приключен проект за технологична модернизация, финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Закупено, доставено и инсталирано високотехнологично оборудване, специализиран сървър и настолни компютърни системи. Разработена и внедрена Система за управление на качеството. Закупупена и внедрена интегрирана информационна система за организация на цялостната дейност на фирмата и внедрения международен стандарт (специализирана ERP/CRM система).

Компетентни служители – ефективна администрация в община Черноочене

Разработен, управляван и успешно приключен проект за повишаване квалификацията на служителите в общинската администрация, финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Административен капацитет“. Организирани и успешно проведени специализирани обучения за повишаване квалификацията на служителите в община Черноочене. Подобрени специализирани знания и умения на служителите в общината.

Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол в община Минерални бани

Разработен, управляван и успешно приключен проект за разработване на стратегически документи за мониторинг и контрол на общинската администрация, финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Административен капацитет“. Разработени и приети Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Минерални бани. Разработен и приет План за енергийна ефективност на Община Минерални бани за периода 2014-2020 година. Разработена Стратегия за развитие на туризма в Община Минерални бани за периода 2014-2020 година.

Компетентни служители и модерна администрация в Община Левски

Разработен, управляван и успешно приключен проект за повишаване квалификацията на служителите в общинската администрация, финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Административен капацитет“. Организирани и успешно проведени специализирани обучения за повишаване квалификацията на служителите в община Левски. Подобрени специализирани знания и умения на служителите в общината.

Подобряване ефективността на Национален център по обществено здраве и анализи чрез стимулиране организационното развитие на административната структура

Разработен, управляван и успешно приключен проект за оптимизиране структурата на държавната администрация за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции, финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Административен капацитет“. Разработена и въведена Стратегия за организационно развитие на НЦОЗА и актуализация на вътрешните правила и процедури за работа на администрацията. Извършен функционален анализ на НЦОЗА, чрез стриктно прилагане на „Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация”. Организирани и проведени специализирани обучения и кръгла маса на заинтересованите страни.

Национален център по обществено здраве и анализи - модерна, компетентна и ефективна държавна администрация

Разработен, управляван и успешно приключен проект за повишаване квалификацията на държавната администрация, финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Административен капацитет“. Организирани и успешно проведени специализирани обучения за повишаване квалификацията на служителите в НЦОЗА. Подобрени специализирани знания и умения на служителите в НЦОЗА.

Осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда в Национален център по обществено здраве и анализи

Разработен, управляван и успешно приключен проект за осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда на държавната администрация, финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Административен капацитет“. Създаден и внедрен Регистър на персонала, работещ в системата на здравеопазването, осигурена оперативна съвместимост и възможност за обмен на информация с други регистри и бази-данни, поддържани от други администрации. Разработени и внедрени модули към Програмна система «Специализиран софтуер за болници» за целите на автоматизирания обмен между МЗ, НЦОЗА, РЗИ, НЗОК, РЗОК, лечебните заведения от болничната помощ и други административни и здравни структури. Изграден интерфейс за връзка на регистрите с централните системи на електронното управление. Обучение по Закона за електронното управление на служителите на НЦОЗА.

Добри и безопасни условия на труд в "Аква-3" ООД - Хасково

Разработен, управляван и успешно приключен проект за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Осигурени добри и безопасни условия на труд в „Аква-3“ ООД. Изградена климатична и аспирационна инсталация в цех за производство на PVC и алуминиева дограма. Извършен ремонт и оборудване на места за хранене и краткотраен отдих и осигурен достъп за хора с увреждания до тях. Осигурен организиран транспорт до и от работното място за заетите лица. Въведен иновативен модел за организацията на труда, насочен към повишаване на производителността и опазване на околната среда. Оптимизирани работни процеси, въведени гъвкави форми на заетост и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот. Закупен, доставен и инсталиран софтуер за управление на човешките ресурси.

Създаване на нови работни места в "Сигротех технолоджи" ЕООД - Пловдив

Разработен, управляван и успешно приключен проект за разкриване на нови работни места в „Сигротех Технолоджи” ЕООД, финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Закупени, доставени и инсталирани високотехнологични машини и оборудване, необходими за създаване на нови работни места в „Сигротех Технолоджи” ЕООД. Осигурена заетост на 20 броя безработни и неактивни лица. Проведени обучения по ключови компетентности.

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата – компетентна и ефективна държавна администрация

Разработен, управляван и успешно приключен проект за подобряване на специализираните знания и умения на служителите в държавната администрация, финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Административен капацитет“. Организирани и успешно проведени специализирани обучения за подобряване на специализираните знания и умения на служителите на Държавна комисия по стоковите борси и тържищата. Подобрени специализирани знания и умения на служителите в ДКСБТ.

Подкрепа за създаване на нови работни места в „Ес Жи Инженеринг“ ЕООД - Пловдив

Разработен, управляван и успешно приключен проект за разкриване на нови работни места в „Ес Жи Инженеринг“ ЕООД, финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Закупени, доставени и инсталирани високотехнологични машини и оборудване, необходими за създаване на нови работни места в „Ес Жи Инженеринг“ ЕООД. Осигурена заетост на 35 броя безработни и неактивни лица. Проведени обучения по ключови компетентности.

Изпълнителна агенция по трансплантация - компетентна и ефективна държавна администрация

Разработен, управляван и успешно приключен проект за подобряване на специализираните знания и умения на служителите в държавната администрация, финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Административен капацитет“. Организирани и успешно проведени специализирани обучения за подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Изпълнителна агенция по трансплантация. Подобрени специализирани знания и умения на служителите в ИАТ.

Моят екип

Божидар Стоянов

Бакалавър по „Счетоводство и контрол“ и Магистър по „Счетоводство и контрол“

Мариана Димова

Бакалавър по „Финанси“ и Магистър по „Финансов мениджмънт“

Бисер Николов

Магистър по „Икономика и управление на индустрията“ и Магистър по „Право“

Еркан Хаджимустафа

Магистър по „Български и английски език“

инж. Стефан Стефанов

O.р. полковник, военен летец, народен представител в 36 Народно събрание

Зеки Яшар

Бакалавър по „Стопанско управление“ и Магистър по „Финанси и банково дело“

Какво искаме да променим

  • ПРОВЕРКА НА ВСИЧКИ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ за СМР, доставки и услуги за последните няколко кметски мандата и публично огласяване на резултатите – пред гражданите и компетентните държавни контролни органи. Търсене на отговори за проведени обществени поръчки и сключени договори, повтарящи се „близки до местната власт фирми“, конфликт на интереси, завишени цени, некачествено изпълнение, неспазване на гаранционни условия.
  • ВИДЕОКОНТРОЛ за качеството на предлаганите услуги и начина на обслужване на клиенти в Община Кърджали.
  • Анализ и изготвяне на варианти за ПРЕДЛАГАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ УСЛУГИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ.
  • Прозрачност в дейността на Общинския съвет, чрез ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИИТЕ И ПРОТОКОЛИТЕ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, включително информация как е гласувал всеки съветник по всички точки от дневния ред.
  • ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ДА НЕ ПОЛУЧАВАТ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ за своята работа в Общинския съвет и комисиите или ДА ДАРЯВАТ ПОЛУЧЕНИТЕ ВАЗНАГРАЖДЕНИЯ за социални и здравни инициативи, предложени от гражданите след проведено обществено допитване.
  • Участие на независими и квалифицирани външни експерти, представители на нестопанския сектор и медиите в комисиите за провеждане на обществени поръчки и оценка на получените оферти. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП НА ГРАЖДАНИТЕ ДО ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ, ОЦЕНИТЕЛНИТЕ ПРОТОКОЛИ И СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ на сайта на Община Кърджали.
  • Ефективно управление на общинската собственост и ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ на лица, свързани по смисъла на закона с Община Кърджали, Общински съвет – Кърджали и дружествата с общинско участие. Незабавно прекратяване на действащите договори за наем с такива лица.
  • Провеждане на НЕЗАБАВЕН НЕЗАВИСИМ ВЪНШЕН ОДИТ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ на Община Кърджали. Преглед на очакваните приходи и планиране на разходите по сключени договори и погасяване на главници и лихви по кредити.
  • ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО И КВАЛИФИКАЦИЯТА ЗА ВСЯКА ОБЩИНСКА ДЛЪЖНОСТ. Участие на независими и квалифицирани външни експерти, представители на нестопанския сектор и медиите в комисиите за провеждане на конкурси за заемане на свободни работни места в Община Кърджали.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ СА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ!

Свържете се с мен

Daniel Delchev © Всички права запазени